சொ. அ.ல. கணேசன்
A-37, அரசு உயர் அதிகாரிகள் குடியிருப்பு, டவர் பிளாக், டெயிலர்சு சாலை, சென்னை-600010. 044-26460297